Parafia Rzymskokatolicka
Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny


Msze święte i Nabożeństwa        Wspólnoty        Kancelaria parafialna        Kontakt        Wirtualny spacer       Dla zwiedzających

AKTUALNOŚCI
Aktualności parafialne

Ogłoszenia parafialne

Intencje mszalne

Sakramenty

Galeria

 

PARAFIA

Duszpasterze

Historia kościoła

Siostry Klaryski

Gołogłowy

Ustronie

Siostry Dominikanki

Archiwum

 

WARTO PRZECZYTAĆ
Strony internetowe

Czytelnia

 

Sakrament Chrztu Świętego

     Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu (vitae spiritualis ianua) i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania: "Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie"

     Rodzice, którzy pragną ochrzcić swoje dzieci, co najmniej na tydzień przed chrztem, zobowiązani są odwiedzić kancelarię parafialną, celem przedłożenia dokumentów i spisania aktu chrztu dziecka.

Dokumenty wymagane do chrztu:
1. Metryka urodzenia dziecka z USC.
2. Dane personalne rodziców i rodziców chrzestnych.
3. Zaświadczenie od proboszcza rodziców chrzestnych, że mogą zostać chrzestnymi.
4. W przypadku dzieci spoza parafii wymagana jest pisemna zgoda własnego proboszcza na chrzest poza parafią.

Warunki jakim powinni odpowiadać rodzice chrzestni wg Prawa Kanonicznego:

Kanon 872
Przyjmujący chrzest powinien mieć, jeśli to możliwe, chrzestnego. Ma on dorosłemu towarzyszyć w chrześcijańskim wtajemniczeniu, a dziecko wraz z rodzicami przedstawić do chrztu oraz pomagać, żeby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki.

Kanon 873
Należy wybrać jednego tylko chrzestnego lub chrzestną, albo dwoje chrzestnych.

Kanon 874
§ 1. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:
Jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
Ukończył 16 lat, chyba, że biskup diecezjalny określił inny wiek, albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;
Jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
Jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;
Nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

§ 2. Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu.

Chrzestnymi nie mogą być osoby:
1. niepraktykujące;
2. pozostające w cywilnych związkach małżeńskich;
3. uczniowie objęci obowiązkiem katechezy a nie uczestniczący w niej.

Rodzice i chrzestni zobowiązani są do uczestnictwa w katechezie przedchrzcielnej oraz przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania.

Kto może chrzcić w razie konieczności?
W razie konieczności (zagrożenia życia) każda osoba może udzielić chrztu, pod warunkiem, że ma intencję uczynienia tego, co czyni Kościół, i poleje kandydata wodą, mówiąc: "Ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego".

 

Sakrament Małżeństwa

     Przez małżeństwo rozumiemy przymierze, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz na rodzenie i wychowywanie potomstwa. Zawierane między ochrzczonymi zostało podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu.

     Narzeczeni, którzy pragną zawrzeć Sakrament Małżeństwa, zobowiązani są odwiedzić kancelarię parafialną, celem sporządzenia i przedłożenia dokumentów.

     Narzeczeni winni zgłosić się w biurze parafialnym co najmniej 3 miesiące przed planowanym ślubem.

     Rozmowy kanoniczno-duszpasterskie z narzeczonymi odbywają się poza godzinami urzędowania kancelarii w uzgodnionym wcześniej z duszpasterzem terminem spotkania.

1. Zgłaszając się winni posiadać świadectwo Chrztu świętego, ukończenia nauki religii, przyjęcia sakramentu Bierzmowania, ukończenia kursu przedmałżeńskiego.
2. Zaświadczenie z USC o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa [„Zaświadczenie” z USC o braku przeszkód małżeńskich wynikających z prawa polskiego jest ważne 6 miesięcy (dotychczas 3 miesiące). „Zaświadczenie” nupturienci mogą otrzymać w każdym Urzędzie Stanu Cywilnego (dotychczas jedynie w USC miejsca stałego zamieszkania)], albo świadectwo kontraktu cywilnego, gdyby był zawarty wcześniej.
3. Na podstawie dokumentów zostanie spisany protokół przedślubny oraz zostaną wygłoszone zapowiedzi. Strona, która nie jest z naszej parafii otrzyma dokument z prośbą o wygłoszenie zapowiedzi w swojej parafii.
4. Po wygłoszeniu zapowiedzi w parafii narzeczonego(nej) należy dostarczyć zaświadczenie o tym fakcie do naszego biura.
5. Po spisaniu protokółu przedślubnego należy przystąpić do sakramentu pojednania.
6. Na kilka dni przed ślubem należy ponownie zgłosić się do biura parafialnego celem podania danych świadków małżeństwa.
7. Na dzień przed ślubem należy przystąpić do drugiej spowiedzi przedślubnej.
8. W dniu ślubu dostarcza się do zakrystii obrączki, kartki świadczące o spowiedzi.

Zasadą ogólnie przyjętą jest, że sakrament małżeństwa przyjmuje się w parafii narzeczonej lub narzeczonego. Gdyby jednak zaistniały warunki wskazujące na potrzebę zawarcia tegoż sakramentu poza własną parafią, wówczas należy uzyskać licencję na ślub w innym kościele.

Jaka jest sytuacja małżonków rozwiedzionych?
Osoby rozwiedzione zawierające nowy związek nie są wyłączone z Kościoła, ale nie mogą przystępować do Komunii świętej. Powinni prowadzić życie chrześcijańskie bez ponownego związku i wychowywać swoje dzieci w wierze.

 

Sakrament Chorych

     Sakramentu namaszczenia chorych udzielamy chorym po uprzednim zgłoszeniu chorego przez rodzinę w kancelarii lub przed Mszą Św. w zakrystii.
 

W sytuacjach nagłych sakramentu namaszczenia udzielamy w każdej chwili.