Parafia Rzymskokatolicka
Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny


Msze święte i Nabożeństwa           Wspólnoty           Kancelaria parafialna           Kontakt           Wirtualny spacer

AKTUALNOŚCI
Aktualności parafialne

Ogłoszenia parafialne

Intencje mszalne

Sakramenty

Galeria

 

PARAFIA

Duszpasterze

Historia kościoła

Siostry Klaryski

Gołogłowy

Ustronie

Siostry Dominikanki

Archiwum

 

WARTO PRZECZYTAĆ
Strony internetowe

Czytelnia

 

Modlitwy różne

Oto ja, o dobry i najsłodszy Jezu

MODLITWA PO KOMUNII ŚWIĘTEJ

Oto ja, o dobry i najsłodszy Jezu, upadam na kolana przed Twoim obliczem i z największą żarliwością ducha proszę Cię i błagam, abyś najżywsze uczucia wiary, nadziei i miłości w serce me wlać raczył wraz z prawdziwą za grzechy moje skruchą i mocną wolą poprawy; podczas gdy z wielkim wzruszeniem i głęboką boleścią duszy mojej Twoje pięć ran rozpamiętywam i myślą się w nich zatapiam, pamiętając o tym, dobry Jezu, co już prorok Dawid włożył w Twoje usta: „Przebodli ręce i nogi moje, policzyć mogę wszystkie moje kości”. Amen.

Jezu miłujący nas całym sercem

AKT WYNAGRODZENIA NAJŚWIĘTSZEMU SERCU PANA JEZUSA

Jezu miłujący nas całym sercem, godny najgłębszej miłości i najwyższej chwały, a mimo to tak mało kochany a nawet nienawidzony i w swych wyznawcach prześladowany, pragniemy na wszelki dostępny nam sposób współpracować w dziele zbawienia i dążyć do przemiany umiłowanego przez Ciebie świata. Aby wynagrodzić za obojętność, zniewagi, nienawiść do Ciebie, brak miłości i krzywdy wyrządzone bliźnim, które równocześnie godzą w Ciebie, kochającego ludzi, chcemy odtąd gorliwiej i doskonalej służyć Tobie i spełniać dokładniej Twoją wolę. W tym celu składamy w ofierze wszystko, co mamy lub posiadać możemy, nasze zdolności i całych siebie, abyś tym wszystkim rozporządzał według swego upodobania. Chcemy służyć w Kościele świętym według wzoru jaki nam zostawiłeś i naśladować Twoją miłość ku Ojcu Twemu i naszemu oraz ku wszystkim ludziom, Twoim i naszym braciom. Aby to ofiarowanie i wynagrodzenie było doskonalsze, włączamy je w ofiarę Twoją na Krzyżu, uobecnianą codziennie na ołtarzach całego świata.

Przez pośrednictwo Maryi, Matki Twej Niepokalanej, prosimy Cię o miłosierdzie dla świata oraz łaskę, której wszyscy potrzebujemy. Niech dobroć ludzka przezwycięży zło, aby jak najprędzej nastąpiło królestwo Twego Najświętszego Serca. Amen.

O Jezu Najsłodszy

AKT ZADOŚĆUCZYNIENIA NAJŚWIĘTSZEMU SERCU PANA JEZUSA

O Jezu najsłodszy, któremu za miłość bez granic ludzie w niewdzięczny sposób odpłacają tak wielkim zapomnieniem, opuszczeniem i wzgardą! Oto my, rzucając się do stóp Twych ołtarzy, szczególnym hołdem czci pragniemy wynagrodzić tę grzeszną oziębłość i krzywdy, jakie ze wszech stron ranią Najmiłościwsze Twoje Serce.

Pomni wszelako, że i my sami nie zawsze byliśmy wolni od tych niegodziwości, żalem przeto najgłębszym przejęci, błagamy przede wszystkim o miłosierdzie dla siebie. Jesteśmy gotowi dobrowolnym zadośćuczynieniem wynagrodzić nie tylko za grzechy, któreśmy popełnili, ale i za występki tych, co błądzą z dala od drogi zbawienia i zatwardziali w niewierze nie chcą iść za Tobą, Pasterzem i Wodzem, albo zdeptawszy obietnicę Chrztu świętego, zrzucili z siebie najsłodsze jarzmo Twojego prawa.

Za te wszystkie opłakania godne występki chcemy wynagrodzić i każdy z nich pragniemy naprawić.

A więc: brak skromności i wszelki bezwstyd w życiu i strojach, liczne owe sidła zastawione na niewinne dusze, lekceważenie dni świętych, ohydne bluźnierstwa miotane przeciwko Tobie i Twoim Świętym, obelgi rzucane na Twego Namiestnika i na stan kapłański, bezczeszczenie nawet samego Sakramentu Bożej Miłości przez jego zaniedbywanie i przez okropne świętokradztwa, wreszcie publiczne wykroczenia narodów wyłamujących się spod praw i kierownictwa ustanowionego przez Ciebie Kościoła.

Obyśmy krwią własną mogli zmyć te wszystkie zbrodnie!

A tymczasem, aby naprawić zniewagi czci Bożej, składamy Ci zadośćuczynienie, jakie Ty sam Ojcu na krzyżu ofiarowałeś i które co dzień na ołtarzach ponawiasz, w połączeniu z zadośćuczynieniem Bogarodzicy Dziewicy, wszystkich Świętych i pobożnych dusz wiernych. Przyrzekamy z głębi serca wynagradzać – o ile za łaską Twoją stać nas będzie – za przeszłe własne grzechy i obojętność na tak wielką miłość Twoją: przez wiarę stateczną, czyste życie, dokładne zachowanie prawa ewangelicznego, zwłaszcza prawa miłości.

Postanawiamy również według sił swoich nie dopuścić do nowych zniewag i jak najwięcej dusz pociągnąć do wstępowania w Twoje ślady.

Przyjmij, błagamy, o Najłaskawszy Jezu, za przyczyną Najświętszej Maryi Panny, Wynagrodzicielki, ten akt dobrowolnego zadośćuczynienia i racz nas aż do śmierci zachować w wierności obowiązkom Twej świętej służby przez wielki dar wytrwania, przez który wszyscy doszlibyśmy w końcu do tej ojczyzny, gdzie Ty z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz, Bóg na wieki wieków. Amen.

Akt osobistego poświęcenia się Najświętszemu Sercu Jezusowemu

wg św. Małgorzaty Marii Alacoque

Ja oddaję i poświęcam siebie Najświętszemu Sercu Pana naszego Jezusa Chrystusa: moją osobę i moje życie, moje uczynki, trudy i cierpienia, aby odtąd jedynie czcić, miłować i wielbić to Serce. Mam niezłomna wolę całkowicie należeć do Niego i czynić wszystko z miłości ku Niemu, wyrzec się z całego serca tego wszystkiego, co by Mu się mogło nie podobać.

Obieram więc Ciebie, o Najświętsze Serce, za jedyny przedmiot mojej miłości, za opiekuna mego życia, za rękojmię mego zbawienia, za lekarstwo na moją ułomność i niestałość, za środek na naprawienie wszystkich błędów mojego życia i za pewne schronienie w godzinę mej śmierci. Bądź więc, o Serce pełne dobroci, moim przebłaganiem wobec Boga Ojca i odwróć ode mnie strzały Jego sprawiedliwego gniewu. O Serce pełne miłości, w Tobie pokładam całą mą ufność, gdyż wszystkiego obawiam się wskutek mojej słabości i złości, natomiast spodziewam się wszystkiego od Twojej dobroci.

Zniszcz więc we mnie wszystko, cokolwiek może Ci się nie podobać albo sprzeciwiać się Tobie. Niech Boska Twa miłość tak głęboko wniknie w me serce, bym nigdy nie mógł zapomnieć o Tobie ani się od Ciebie odłączyć. Błagam Cię przez nieskończoną Twą dobroć, niech imię moje będzie zapisane w Tobie, gdyż pragnę, by całym mym szczęściem i najwyższa chwała było żyć i umierać jako Twój wierny sługa. Amen.

Modlitwa do Bogurodzicy, Matki Kościoła

Bogurodzico Dziewico, Najdostojniejsza Matko Kościoła! Tobie powierzamy cały Kościół. Ty, którą nazywamy „Wspomożycielką Biskupów”, chroń i oręduj za pasterzami Kościoła w ich apostolskim posłannictwie. Opiekuj się wszystkimi kapłanami, zakonnikami, wiernymi, którzy wspierają ich w mozolnym trudzie.

Ty, która z woli swego Bożego syna, w momencie Jego zbawczej śmierci, zostałaś Matką umiłowanego Ucznia, wspomnij na powierzony Tobie lud chrześcijański. Pamiętaj o wszystkich Twoich dzieciach, przyczyń się przed Bogiem za ich prośbami, zachowaj w nich silną wiarę, umocnij nadzieję i rozpal ich miłość.

Spójrz łaskawym okiem na naszych braci odłączonych i racz nas zjednoczyć, Ty, która zrodziłaś Chrystusa, Pośrednika między Bogiem a ludźmi.

O Świątynio Światłości, bez cienia zmazy! Wstawiaj się za nami do Syna Twego Jednorodzonego, Pośrednika naszego pojednania z Ojcem, by okazał miłosierdzie dla naszych słabości i oddalił od nas wszelką niezgodę, wlewając w dusze nasze radość miłowania. Amen.

Modlitwa św. Jana Pawła II o pokój

Panie, usłysz mój głos, bo to jest głos ofiar wszystkich wojen i wszystkich aktów przemocy między osobami i ludami.

Usłysz mój głos, bo jest to głos wszystkich dzieci, które cierpią i będą cierpieć tak długo, jak długo ludzie będą pokładać nadzieję w orężu i wojnach.

Usłysz mój głos, kiedy Cię proszę, abyś wlał w serca wszystkich ludzi mądrość pokoju, siłę sprawiedliwości i radość przyjaźni.

Usłysz mój głos, bo wołam do Ciebie w imieniu mnóstwa ludzi, którzy w każdym czasie i we wszystkich krajach nie chcą wojny i pragną iść drogą pokoju.

Usłysz mój głos i daj nam wszystkim siłę przeciwstawić się zawsze nienawiści miłością, niesprawiedliwości całkowitym stanięciem po stronie sprawiedliwości, nędzy – dzieleniem się dobrami z innymi, a wojnie – pokojem.

Boże, usłysz mój głos i udziel światu Twojego pokoju teraz i w wieczności.

(Hiroszima 1981)

Modlitwa za Ojca Świętego

Boże Wszechmogący, który ustanowiłeś Ojca Świętego Franciszka widzialną głową Kościoła Świętego, otaczaj zawsze następcę św. Piotra swoją łaską i błogosławieństwem. Udziel mu długiego życia, dobrego zdrowia, pociechy w cierpieniach i spraw, aby apostolska jego praca przyniosła jak największy pożytek całemu chrześcijaństwu. Zmiłuj się, Boże, nad nim za przyczyną Najświętszej Maryi Panny i wszystkich świętych oraz dozwól, aby nas wszystkich zaprowadził ze sobą do życia wiecznego. Amen.

Modlitwa za biskupów

Panie, Ty dałeś nam biskupów jako następców Apostołów, jako obrońców i stróżów naszych dusz, aby rządzili Kościołem i utrzymywali jedność wiary.

Prosimy Cię, wylej na nich pełnię twojej łaski, ażeby wciąż więcej okazywali się dobrymi paste­rzami i żeby mogli działać skutecznie dla Twojej chwały i dla naszego zbawienia.

Przez swoje słowo, a przede wszystkim przez swoją pobożność, niech wypełniają wiernie zada­nia im powierzone. Niech strzegą wiary chrześci­jańskiej od wszelkiego błędu. Obyśmy mogli pod ich kierownictwem żyć zawsze w pokoju i miłości chrześcijańskiej. Amen.

(św. Piotr Kanizjusz)

Modlitwa o powołania kapłańskie i zakonne

O Jezu, Boski Pasterzu, który powołałeś Apostołów, aby ich uczynić łowcami dusz, pociągnij ku sobie gorące i szlachetne umysły młodych ludzi i uczyń ich swoimi naśladowcami i swoimi sługami. Spraw, by pragnęli tak jak Ty powszechnego odkupienia, dla którego ustawicznie ponawiasz na ołtarzu swoją ofiarę.

Panie, który żyjesz, aby się wstawiać za nami, otwórz przed nimi takie horyzonty, by dostrzegali cały świat, w którym wznosi się niema prośba tak wielu braci o światło prawdy i ciepło miłości; spraw, by odpowiadając na Twoje wołanie, przedłużali tu na ziemi Twoją misję, budowali Twoje Ciało Mistyczne – Kościół i byli solą ziemi i światłością świata.

Rozszerz, Panie, Twoje miłościwe wołanie również na wiele serc kobiecych, czystych i wielkodusznych, i wlej w nie pragnienie doskonałości ewangelicznej, oddania się na służbę Kościoła oraz braci potrzebujących pomocy i miłości. Amen.

(papież Paweł VI)

Modlitwa za Ojczyznę

Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna, chwałę przynosiła Imieniowi Twemu, a syny swe wiodła ku szczęśliwości.

Wszechmogący, wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie. Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

(ks. P. Skarga)

Modlitwa o pogodę

Stworzycielu świata, Boże, powołałeś świat do istnienia i nieustannie nim kierujesz w Opatrzności swojej. Święty Paweł powiedział: „W Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy(Dz 17, 28).

Wszechmogący Boże, prosimy o opiekę nad światem; powstrzymaj złą pogodę i niebezpieczeństwo powodzi. Okaż nam swoje łaskawe Oblicze. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa o deszcz

Prosimy Cię Panie, ześlij nam deszcz zbawienny i rozlej litościwie strumienie wód niebieskich na wyschłą powierzchnię ziemi. Który żyjesz i królujesz na wieki. Amen.

Modlitwa kierowcy

Boże, daj mi pewną rękę i oko, abym nikomu nie wyrządził szkody na drogach. Dawco życia, nie pozwól, abym stał się przyczyną śmierci tych, którym Ty dałeś życie.

Zachowaj, Panie, od nieszczęść i wypadków osoby mi współtowarzyszące. Naucz mnie używać pojazdu dla dobra bliźnich i powstrzymaj we mnie pokusę nadmiernej szybkości. Oby piękno świata stworzonego przez Ciebie i radość Twojej łaski towarzyszyły mi zawsze. Amen.

Modlitwa przed posiłkiem

Pobłogosław, Boże, nas i te dary, które z Twojej dobroci mamy spożywać. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa po posiłku

Dziękujemy Ci, Wszechmogący Boże, za wszystkie dobrodziejstwa Twoje i za ten posiłek, który z ręki Twojej przyjęliśmy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

Modlitwa św. Franciszka

Panie Boże Wszechmogący!
Tam, gdzie panuje nienawiść – daj mi wnosić miłość.
Tam, gdzie panuje niezgoda – daj mi wnosić pojednanie.
Tam, gdzie mogą mnie spotkać przykrości – daj mi gotowość przebaczania.
Tam, gdzie panuje zwątpienie – daj mi wnieść wiarę,
Tam, gdzie panuje zniechęcenie – daj mi wnieść ufność.
Między smutnych niech zaniosę radość.

Spraw, Panie, abym nie tyle pragnął,
aby mnie pocieszano – lecz bym ja mógł pocieszyć,
aby mnie zrozumiano – lecz bym ja rozumiał bliźnich,
aby mnie kochano – lecz żebym ja kochał.

Ponieważ dając innym – wzbogacamy siebie.
Zapominając o sobie – odnajdujemy siebie.
Przebaczając – i my otrzymujemy przebaczenie.
Umierając – zmartwychwstajemy do życia wiecznego.

Modlitwa na starość - św. Franciszek Salezy

Panie, Ty wiesz lepiej ode mnie, że starzeję się z dnia na dzień i że nadejdzie chwila, kiedy będę stary.
Nie dopuszczaj do mnie myśli, że powinienem zawsze i wszędzie wypowiadać się na każdy temat.
Chroń mnie przed nieprzepartą chęcią porządkowania spraw swoich bliźnich.
Naucz mnie być roztropnym i chętnym, by nieść pomoc, nie usiłując przy tym potępiać i rozkazywać.
Wydaje mi się, że szkoda nie dzielić się nadmiarem mądrości, ale Ty, Panie, wiesz, że chciałbym zatrzymać przy sobie kilkoro swoich przyjaciół.
Naucz mnie, bym umiał w milczeniu znosić swoje zmartwienia i choroby.
Coraz to ich przybywa i chęć mówienia o nich rośnie z roku na rok.
Nie ośmielam się prosić, abyś ofiarował mi dar wysłuchania z radością bliźnich, kiedy mówią o swoich dolegliwościach, ale naucz mnie znosić to bez zniecierpliwienia.
Nie odważam się także prosić o lepszą pamięć, lecz jedynie o trochę więcej skromności i mniej pewności siebie, gdy moja pamięć nie zgadza się z pamięcią innych.
Naucz mnie tej zadziwiającej mądrości: umieć się mylić.
Podtrzymuj mnie i wspieraj, abym był - na ile to możliwe - życzliwy i wyrozumiały.
Stary zrzęda to koronne dzieło diabła.
Naucz mnie odkrywać w bliźnich niespodziewane talenty i ofiaruj mi piękny dar, bym nie wzdragał się o nich mówić.
Mam zmarszczki i siwe włosy.
Nie chcę się uskarżać, ale Tobie, Panie, to wyznam: boję się starości.
Czuję się tak, jakby zbliżał się czas pożegnania, nie mogę powstrzymać czasu.
Czuję, jak z dnia na dzień opuszczają mnie siły i tracę dawną urodę.
Byłem dumny z tego, że wciąż jeszcze mogę mierzyć się z młodymi.
Teraz czuję i przyznaję, że nie jestem już do tego zdolny.
Byłbym śmieszny, gdybym podejmował takie próby.
Ale Ty, Panie, powiadasz: "Kto we mnie wierzy, temu niczym orłu wyrosną skrzydła".
Daj sercu mojemu dość siły, bym przyjął życie, tak jak Ty je dla mnie zgotowałeś.
Nie zrzędliwie, nie żałośnie, nie w przygnębieniu, nie jako odchodzący, ale jako wdzięczny i przygotowany na wszystko, do czego mnie jeszcze powołasz.
I abym temu sprostał, daj dość siły mojemu sercu.

Modlitwa św. Jana Pawła II do św. Ojca Pio

Pokorny i umiłowany Ojcze Pio! Prosimy, naucz także nas pokory serca, byśmy zostali zaliczeni do grona prostaczków z Ewangelii, którym Ojciec obiecał objawić tajemnice swojego Królestwa.

Pomóż nam, byśmy modlili się niestrudzenie i byli pewni tego, że Bóg wie, czego nam potrzeba, zanim jeszcze Go o to poprosimy.

Daj nam spojrzenie wiary, abyśmy potrafili od razu rozpoznawać w ubogich i cierpiących oblicze samego Jezusa.

Wspieraj nas w godzinie walki i próby, a jeśli upadniemy, spraw, abyśmy doświadczyli radości płynącej z sakramentu pojednania.

Przekaż nam twoje serdeczne przywiązanie do Maryi, Matki Jezusa i naszej Matki.

Towarzysz nam w ziemskiej pielgrzymce do szczęśliwej Ojczyzny, do której również my mamy nadzieję dojść, aby na wieki kontemplować chwałę Ojca, Syna i Ducha Świętego.

Podziękowanie

Za wszystko dobro z Bożej ręki wzięte, za skarby wiary i pociechy święte, za trudy, prace i trudów owoce, za chwilę ciszy i ludzkie niemoce, za spokój, walki, zdrowie i choroby, za uśmiech szczęścia i za łzy żałoby, i za krzyż ciężki na barki złożony, niech będzie Jezus Chrystus pochwalony!

Modlitwa - wezwanie św. Michała Archanioła

Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce.
A przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha Bądź naszą obroną!
Oby go Bóg pogromić raczył pokornie o to prosimy a Ty,
Wodzu niebieskich zastępów szatana i inne duchy złe,
które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą mocą Bożą strąć do piekła. Amen.